OC May Day Collective

May Day 2011 Platform

OC May Day Coalition * Sanctuary City and Solidarity Statement 2011

We stand together under the same sun to proclaim, “Another world is possible without borders.”

We stand in solidarity with workers around the globe to celebrate the international Labor Day on May 1st, 2011, the anniversary of workers’ struggles in the Chicago of 1886. Much like the workers who struck for an 8-hour work day, we are a coalition of people from many industries, cultures and nationalities.

We demand full legalization for all global workers in the U.S. Accordingly, we want an end to all policies that criminalize migration. Specifically, the City of Santa Ana notoriously targets unlicensed drivers. Safe drivers denied the possibility of applying for licenses are routinely stripped of their vehicles at traffic stops. We want to see the leadership in Santa Ana end these practices and declare itself a Sanctuary City. We demand the restoration of families split up by immigration sweeps. We demand an end to the criminalization of people looking for work. Specifically, the Cities of Orange and Costa Mesa have passed anti-day laborer ordinances (9.37 and 10-354, respectively) with the intent of targeting and denying people of color, often times migrants, access to the economy. We stand in solidarity with the people of Arizona in resistance against recent racist policies, such as SB1070 and the elimination of Ethnic Studies. We oppose all racist, sexist, xenophobic, homophobic, and Islamophobic attacks against our community. We are especially concerned about recent attacks this year against Muslims in Yorba Linda and Villa Park. We want legalization of all students. We demand passage of the DREAM Act for all students to be able to graduate and find gainful employment.

We want strong, democratic, participatory labor unions. We stand in solidarity with workers defending their rights to collective bargaining in Wisconsin and throughout the country. We stand in solidarity with municipal workers in Costa Mesa recently faced with severe cut-backs. We want to bring the troops home. We want to end the wars of aggression and occupations in order to fully fund our own education and infrastructure. We want green, environmentally sound jobs that pay living wages. We support the Coalition of Immokalee Workers’ campaign for fair food in Trader Joe’s. We join in their demand 1 penny more for pound for tomato pickers and an end to slavery in the fields. We want the City of Santa Ana to allow independent community organizations to organize the annual September 16 Independence Day events.

Coalición del 1ero de Mayo * Sendero a la Ciudad Santuario y la Solidaridad 2011

Nos levantamos unidos bajo el mismo sol para declarar, “Otro mundo es posible sin fronteras.” Nos declaramos en solidaridad con l@s trabajadores/-as alrededor del mundo para celebrar el Día Internacional de Trabajo el 1ero de mayo 2011, el aniversario de las luchas obreras de Chicago de 1886. Tanto como l@s que hicieron la huelga por la jornada de 8 horas, somos una coalición de gente de muchas industrias, culturas y nacionalidades.

Exigimos la legalización plena para tod@s l@s trabajadores/-as en los EE.UU. Por eso queremos acabar con todas las políticas que criminalizan la migración. Específicamente, la Ciudad de Santa Ana notoriamente busca a conductores/-as sin licencia. Los policías regularmente les roban los autos a conductores buenos que fueron negados la posibilidad de conseguir una licencia a través de los retenes. Queremos que el liderazgo de la ciudad termine estas prácticas y que se declare una Ciudad Santuario. Exigimos que las familias migrantes dejen de sufrir las separaciones forzosas causadas por las redadas. Exigimos que se acabe con la criminalización de la gente por buscar trabajo. Específicamente, las Ciudades de Orange y Costa mesa han aprobado leyes anti-jornaler@ (9.37 y 10- 354, respectivamente) con el intento de acosar y negar acceso a la economía a la gente de color,

frecuentemente obrer@s migrantes. Nos declaramos en solidaridad con el pueblo de Arizona en resistencia contra las políticas racistas, como SB1070 y la eliminación de los Estudios Étnicos. Nos oponemos a todos los ataques racistas, machistas, xenofóbicos, homofóbicos e islamofóbicos contra nuestra comunidad. Estamos especialmente preocupad@s por los ataques recientes contra musulmanes en Yorba Linda y Villa Park este año. Exigimos la legalización de tod@s l@s estudiantes. Exigimos que se apruebe el Acta de Sueño para que tod@s l@s estudiantes puedan graduarse y ganar la vida.

Queremos sindicatos fuertes, democráticos y participativos. Nos declaramos en solidaridad con l@s trabajadores/-as defendiendo sus derechos a la negociación colectiva en Wisconsin y por todas partes del país. Nos declaramos en solidaridad con l@s trabajadores/-as municipales de Costa Mesa bajo recortes extremos. Exigimos que las tropas estadunidenses vuelvan al cuartel. Queremos terminar las guerras de agresión y las ocupaciones en el extranjero para mantener nuestro sistema educativo y nuestra infraestructura. Queremos trabajos ecológicos que paguen salarios dignos. Apoyamos la campaña por la comida justa en Trader Joe’s. Exigimos un penny más por libra para l@s piscadores/- as de tomate y la abolición de la esclavitud en los campos. Queremos que la Ciudad de Santa Ana deje que los grupos comunitarios independientes organicen las Fiestas Patrias.

OC Ngày Liên Minh Quốc Tế Lao Động * Với Sự Tôn Nghiêm của Thành Phố và Bản Đoàn Kết Tuyên Bố 2011

Chúng tôi đứng bên nhau dưới ánh mặt trời cùng để công bố, “Một thế giới không biên giới là có thể.” Chúng tôi đứng trong đoàn kết với nhân viên trên khắp thế giới để kỷ niệm 1 tháng 5 năm 2011 Ngày quốc tế lao động, kỷ niệm các công nhân đấu tranh ở Chicago Năm 1886. Cũng giống như các công nhân bãi công cho một ngày làm việc 8 giờ, chúng tôi là một liên minh của người dân từ nhiều ngành công nghiệp, văn hóa và dân tộc.

Chúng tôi yêu cầu hợp pháp hoá toàn bộ cho các công nhân toàn cầu tại Mỹ Theo đó, chúng tôi muốn chấm dứt tất cả các chính sách hình sự di cư. Cụ thể, thành phố Santa Ana nổi tiếng là mục tiêu điều khiển không có giấy phép. An toàn điều khiển từ chối khả năng xin cấp giấy phép là thường xuyên bị tước xe của họ tại các điểm dừng giao thông. Chúng tôi muốn thấy sự lãnh đạo tại Santa Ana vào cuối những phương pháp và tuyên bố mình là một thành phố thánh địa. Chúng tôi yêu cầu sự phục hồi của các gia đình tách ra bởi càn quét di trú. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt việc hình sự của những người đang tìm việc làm. Cụ thể, các thành phố của Orange và Costa Mesa đã thông qua pháp lệnh người lao động chống ngày (9,37 và 10-354, tương ứng) với mục đích nhắm mục tiêu và phủ nhận người về da màu, thường l à người di cư, tiếp cận với nền kinh tế. Chúng tôi đứng trong đoàn kết với nhân dân của bang Arizona trong kháng chiến chống phân biệt chủng tộc, chính sách gần đây, chẳng hạn như SB1070 và loại bỏ các Dân tộc học. Chúng tôi phản đối tất cả các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc, sexist, bài ngoại, đồng bóng, và Islamophobic chống lại cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt quan tâm về các cuộc tấn công gần đây trong năm nay chống lại người Hồi giáo ở Yorba Linda và Villa Park. Chúng tôi muốn hợp pháp hoá của tất cả học sinh. Chúng tôi yêu cầu thông qua đạo luật DREAM cho tất cả học sinh để có thể tốt nghiệp và tìm việc làm tốt.

Chúng tôi muốn trở thành mạnh mẽ, dân chủ, tham gia liên đoàn lao động. Chúng tôi đứng trong đoàn kết với nhân viên bảo vệ quyền lợi của họ thương lượng tập thể ở Wisconsin và trong cả nước. Chúng tôi đứng trong đoàn kết với người lao động thành phố ở Costa Mesa gần đây đã phải đối mặt với sự cắt giảm nghiêm trọng. Chúng tôi muốn mang mang lính trở về. Chúng tôi muốn kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược, nghề nghiệp để hoàn toàn quỹ giáo dục của chúng ta và cơ sở hạ tầng. Chúng tôi muốn màu xanh lá cây, một môi trường với những việc làm được trả với mức lương cơ bản để sinh sống. Chúng tôi hỗ trợ các liên minh của chiến dịch Immokalee người lao động cho thực phẩm công bằng trong Trader Joe’s. Chúng tôi tham gia vào nhu cầu của họ 1 đồng xu nhiều hơn cho một cân cho người hái cà chua và chấm dứt chế độ nô lệ trong các lĩnh vực.